CDA Grave< Naar CDA.nl

Woningaanbod jong & oud

12.-Passend woningaanbod voor jong en oud

Het CDA is dé partij van de samenleving en wil dus dat mensen zolang mogelijk kúnnen wonen waar ze willen wonen. De demografische ontwikkeling van onze bevolking, dat wil zeggen de toekomstige bevolkingsopbouw, resulteert in vele kleinere kernen tot vergrijzing van de samenleving. Er moeten tijdig maatregelen genomen worden om voor een passend woningaanbod te zorgen in Escharen, Gassel, Grave en Velp. Het CDA zet in op maximale flexibiliteit bij het ontwikkelen van woon-en leefvormen.

Zolang mogelijk kunnen wonen waar mensen willen wonen

Starterswoningen, seniorenwoningen en levensloopbestendige woningen voor alle leeftijden, dat is wat Grave nodig heeft. Wij stimuleren de woningbouwcoöperaties tot verbetering van de woningen waarbij ook aandacht is voor vervangende woningbouw. Ook hier kiest het CDA voor kwaliteit! Die moet goed zijn en passen bij de verschillende levensfases van onze inwoners. Steeds meer ouderen wonen zelfstandig. Dat is een positieve ontwikkeling. Echter, het risico van langer zelfstandig wonen is vereenzaming. Het CDA vindt het daarom belangrijk dat deze groep ouderen onder de aandacht blijft.

Écht samenleven voorkomt eenzaamheid

Men moet de gelegenheid krijgen generatie- of familiewoningen aan te passen of te bouwen. Dit kunnen bijvoorbeeld ‘mantelzorgwoningen’ of coöperatieve woonvormen zijn waar ouderen of mensen met een beperking, door onder anderen of familieleden die zeer dichtbij wonen, kunnen worden verzorgd. Hierdoor kunnen generaties bij elkaar blijven wonen. Om een evenwichtige bevolkingsopbouw te bereiken is het noodzakelijk om alle jongeren die in onze gemeente willen blijven wonen, die gelegenheid ook te bieden.

Jongeren een (t)huis in onze eigen dorpen en stad bieden

Voor onze jongeren dienen starterswoningen, in de vorm van nieuwbouw maar ook in aanpassingen in het bestaande woningenaanbod, beschikbaar te komen zodat ook zij kunnen settelen, en actief deel kunnen nemen aan een dynamische samenleving. Dat kan ook door individuele en collectieve uitgifte van bouwkavels tegen aantrekkelijke voorwaarden. Voor de leefbaarheid in de toekomst is het behoud van jongeren in de kernen een uitgangspunt. Betaalbare en passende woningen voor jong en oud, daar blijft het CDA ook de komende jaren aandacht voor vragen.

Het CDA zet zich in voor een passend woning aanbod en verantwoorde uitbreidingsplannen.