CDA Grave< Naar CDA.nl

Duurzaam met agratische ruimte

9.-Duurzaam omgaan met de ‘agrarische ruimte’

Het CDA is dé partij van de samenleving en kiest daarom voor duurzaamheid  en leefbaarheid. Ruimtelijk beleid vraagt zorgvuldige afstemming op de behoefte aan duurzame  ruimte voor wonen, werken en recreëren. De leefbaarheid in het landelijk gebied komt op sommige plekken onder druk te staan, terwijl juist de leefbaarheid, met dank aan de sterke sociale samenhang, in het landelijk gebied één van de sterke punten is. Volgens het CDA dienen naast de bestaande land- en tuinbouw andere economische dragers gezocht te worden.

Kiezen voor ontwikkeling van het landelijk gebied

Het CDA vindt het van groot belang dat de agrarische bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen en zich kunnen aanpassen aan de eisen van markt en maatschappij. In een gemeente, die rijk is aan natuur en landschap en die inzet op recreatie en ook zorg, is het toevoegen van een tweede tak voor een aantal bedrijven een mogelijkheid zoals zorgboerderij, kamperen bij de boer en agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Agrarische bedrijven zijn tegenwoordig “hightech bedrijven”; een goede digitale ontsluiting is daarbij onmisbaar. Het CDA vindt dat er in regioverband gewerkt moet worden aan oplossingen voor bedrijven die nu in het buitengebied onvoldoende digitale ontsluiting hebben.

Duurzaam en diervriendelijk

Om duurzame oplossingen efficiënt te kunnen toepassen kan vergroting van agrarische bedrijven en de komst van grotere stallen noodzakelijk zijn. Een kwalitatieve inpassing in het landschap van deze, diervriendelijke en duurzame, stallen is dan een vereiste.

Bij alle ontwikkelingen in het buiten gebied dient duurzaamheid het uitgangspunt te zijn!