CDA Grave< Naar CDA.nl

Programma

Een krachtige samenleving!

Kiezen voor kwaliteit

Het CDA is betrokken en betrouwbaar. Dat wil zeggen: kritisch maar constructief. Als partij voor de samenleving schreeuwen wij geen moord en brand, maar kiezen we voor oppakken, aanpakken en doorpakken. Realistisch en resultaatgericht. Het CDA kiest in Escharen, Gassel, Grave en Velp voor een sterke samenleving. Samen kunnen we méér. Ook hier! Geen grote woorden, maar de menselijke maat voorop.

Respect is de norm!

Een krachtige samenleving is ook een samenleving waar mensen respect hebben voor elkaar en waar fatsoen de norm is. De samenleving staat centraal. En daarmee alle mensen die erbij horen! Het is wezenlijk dat we beseffen dat we samen verantwoordelijk zijn voor het aanleren én behouden van dit respect. Daarom investeert het CDA in de sociale samenhang in onze kernen en wijken. Iedere inwoner draagt zijn eigen steentje bij aan een sterke en sociale samenleving waarin respect voor elkaar, elkaars spullen en onze openbare ruimte de norm is.

1.-Verenigingen, samen betrokken!

Het CDA is dé partij van de samenleving. De regering zet in op de ‘participatiemaatschappij’. De overheid trekt zich steeds meer terug. Wij kiezen niet voor een samenleving van ‘ieder voor zich en God voor ons allen’.

Verenigingen ondersteunen

Voor het CDA in Escharen, Grave, Gassel en Velp betekent het alle hens aan dek: ondersteunen en faciliteren van onze verenigingen. Zij bevorderen actieve deelname aan de maatschappij. Kunst en cultuur komen steeds meer onder druk te staan. De invloed van de burger op het bestuur en daardoor op zijn eigen leefomgeving wordt door schaalvergroting steeds kleiner. Betrokkenheid betekent ook sámen onze belangen behartigen en – als dat nodig is – verdedigen. Overal in onze samenleving spelen verenigingen en andere lokale organisaties hun wezenlijke rol. Vrijwilligers zijn de kurk waarop de samenleving drijft. Zij zijn goud waard! Deze “participatie” vind je in alle vormen van vereniging in Escharen, Gassel, Grave en Velp. In onze “vrienden van”-verenigingen worden o.a. musea en culturele instellingen gesteund en mogelijk gemaakt. Harmonieën, fanfares en koren, verenigingen die onder andere ook muziekonderwijs organiseren zingen of spelen de sterren van de hemel.

Hobbyclubs bevorderen creativiteit en vrijetijdsbesteding.  Carnavalsverenigingen en gildes houden onze folklore en tradities in stand. Sport-, scouting-, jeugd- en ouderenverenigingen bieden zinvolle, sociale en gezonde bezigheden voor onze jeugd en onze ouderen. Stichtingen en verenigingen zoals huurdersver-enigingen, en de participatieraad,. behartigen belangen op sociaal en maatschappelijk vlak. De Bouw Adviesraad Grave en verenigingen van eigenaren zijn organisaties die op het gebied van ruimtelijke ordening hun inbreng leveren. Wijkraden en dorpsraden worden essentiële schakels in uitvoering en communicatie tussen gemeenten en de door hen vertegenwoordigde achterban. Zo zal de invloed van de burger op zijn eigen leefomgeving via de wijk-of dorpsraad gestalte moeten krijgen. Verenigingen dienen mede het algemeen belang, de participatie maatschappij bestaat al.

Het CDA kiest voor onze verenigingen, de bouwstenen van onze samenleving.

2.-Samen in het Land van Cuijk

Het CDA is dé partij van de samenleving. Wij weten wat er leeft en we kennen er de weg. De regering geeft de gemeente steeds meer ingewikkelde taken en steeds minder geld. Dat is lastig. De roep om schaalvergroting van o.a. het ambtelijk apparaat wordt groter en groter. Herindeling van het land van Cuijk tot één grote gemeente kan vanuit efficiëntie oogmerk een oplossing zijn. Het gaat echter voorbij aan het basisprincipe: de invloed van de burger op zijn leefomgeving!

Bestuur zo dicht mogelijk bij de burgers

Een herindeling zet het bestuur op grotere afstand van de burger. Vandaar dat het CDA waarborgen eist voor het organiseren van de invloed van de burger op zijn leefomgeving door versterking van de wijk- en dorpsraden voordat verder gesproken wordt over herindeling van het Land van Cuijk. Wij kiezen niet voor een gemeente van dik dertig dorpen en een stad waar mensen uit Escharen, Gassel, Grave en Velp hun weg niet kunnen vinden. Pas als duidelijk is dat samenvoegen niet ten koste gaat van samenleven, valt er met het CDA te praten.

Herindelen kan alleen als de invloed van de burger op zijn leefomgeving gewaarborgd is.

3.-Participatie, zorg, welzijn, sociaal beleid en integratie

Het CDA is dé partij van de samenleving. De gemeente Grave moet ervoor zorgen dat iedereen eraan kan deelnemen. Het doel is om Escharen, Gassel, Grave en Velp een leefbare lokale samenleving te laten zijn met een grote sociale samenhang in de wijken en buurten. In dat beeld past dat inwoners zelfredzaam en betrokken bij hun omgeving zijn: ze nemen zoveel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid en ondersteunen elkaar waar dat mogelijk is. Burgers die (tijdelijk) niet meer op eigen kracht kunnen meedoen of zijn losgeraakt van de samenleving , worden ondersteund bij het (weer) op een volwaardige  manier kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. In de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning staat daarbij  voorop dat er goede en betaalbare voorzieningen zijn.

Het CDA kiest voor kwaliteit

Bij de aanbesteding van vraagafhankelijk (openbaar) vervoer (regiotaxi) en de huishoudelijke en fysieke verzorging (zoals buurtzorg) is de kwaliteit van diensten en voorzieningen voor het CDA leidend.  Het CDA vindt het ook belangrijk dat de voorzieningen in de buurt laagdrempelig zijn. Deze zijn nodig om het contact met zowel burgers als professionals te stimuleren en te versterken. Het belang van zorgprofessionals en betrokken burgers bij bijvoorbeeld de zorgvragen van cliënten (het zogenaamde ‘Gesprek aan de keukentafel’) is voor het CDA wezenlijk. Het CDA vindt het niet vanzelfsprekend dat ambtenaren dit zomaar overnemen.

Het CDA gaat voor optimale zorg in wijk en buurt.

4.-Zorgcoöperaties

Het CDA is dé partij van de samenleving. Senioren en mensen met een beperking willen zo lang mogelijk in de eigen omgeving en zelfstandig blijven wonen. Een zorgcoöperatie heeft als doel de zorg in de buurt van de mensen aan te bieden.Het ontwikkelen van een zorgcoöperatie is een project voor de hele kern, voor jong en oud. Wij hebben hier de jongeren nadrukkelijk bij nodig. Inwoners van een dorp of wijk zijn zich hiervan bewust en nemen zelf het heft in handen. Zij weten wat belangrijk is.

Het CDA kiest voor een inclusieve totaalaanpak

Leeftijden verbinden. En samen doen, met alle generaties. Zo lukt het om met visie en beleid de decentralisatie van zorg en welzijn tot een succes te maken. Voor eigen initiatieven vanuit de burgers op het gebied van zorg (bijvoorbeeld zorgcoöperaties) dient ruimte te worden gegeven en deze ontwikkelingen dienen door de gemeente te worden gefaciliteerd. De gemeente moet actief beleid voeren om met alleenstaanden en samenwonende senioren nieuwe woonvormen voor ouderen met en zonder beperking te ontwikkelen. Dit kan via gezamenlijk of individueel bouwen maar ook door het aanbieden van huurwoningen in een te ontwikkelen samenhangende woongemeenschap. In een woongemeenschap kunnen ouderen elkaar ontmoeten en voorzieningen, activiteiten en burenhulp met elkaar delen.

Het CDA ondersteunt lokale initiatieven op het gebied van wonen en zorg.

5.-Jongeren

Het CDA is dé partij van de samenleving. In het jeugd- en jongerenbeleid moet het accent liggen op een zinvolle en passende tijdsbesteding. Dit betekent dat de voorzieningen moeten aansluiten op de behoefte van onze jeugd. Bovendien moeten instanties zoals politie, jongerenwerk, scholen en leerplicht, onder regie van de gemeente, integraal en intensief samenwerken, om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren.

Ouders aanspreken op het gedrag van hun kinderen

Het CDA vindt dat ouders de eerste verantwoordelijken zijn voor hun kinderen. Ook buitenshuis! Bij overlast en wangedrag van hun kinderen moeten zij hierop  worden aangesproken.  Er moet begeleiding worden aangeboden wanneer er sprake is van ernstige gezinsproblemen en/of als ouders hun verantwoordelijkheid niet kunnen waarmaken. In het belang van het kind vindt het CDA dat dit aanbod geen vrijblijvend karakter mag hebben. Bij het vormgeven van het jeugdbeleid is het belangrijk om de jongeren zelf hierbij te betrekken. Daarbij kan ook gedacht worden aan het toekennen van budgetten, waarmee de jongeren van Escharen, Gassel, Grave en Velp zelf invulling kunnen geven aan hun wensen op het gebied van voorzieningen of activiteiten.

Het CDA geeft de jeugd een stem en een toekomst!

6.-Ruimte voor ondernemers

Het CDA is dé partij van de samenleving. Het is daarom belangrijk dat het goed gaat met bedrijven en winkels, dat houdt de voorzieningen in onze dorpen en stad op peil. De economische situatie zorgt er voor dat het Midden- en Klein Bedrijf onder druk staat. Vooral de kleine detailhandel heeft het moeilijk.

De gemeente moet winkels en bedrijven steunen

Leegstand van panden ligt op de loer, met alle negatieve gevolgen van dien. Het CDA vindt dat de gemeente de vestiging van detailhandel daadkrachtig en adequaat moet faciliteren. Bij de plannen van een ondernemer moet de gemeente actief de dialoog aangaan en samen met de ondernemer naar mogelijkheden zoeken.

Het CDA gaat voor bedrijvigheid!    

7.-Erfgoed bewaren!

Het CDA is dé partij van de samenleving. Als geen andere partij is het CDA de hoeder van het erfgoed dat vorige generaties voor ons en ons nageslacht bewaard hebben. Van de rijks- en gemeente- monumenten staan de kerkgebouwen momenteel  specifiek in de belangstelling.De kerken zijn huizen van geloof, gemeenschap en gezamenlijke geschiedenis en als gebouw karakteristiek voor het dorp of de stad.De kerken zijn belangrijke dragers van de sociale gemeenschap. De vele vrijwilligers die hierbij betrokken zijn, zijn van grote waarde. Het CDA vindt dat onze kerkgebouwen veiliggesteld moeten worden, waarbij maatwerk en draagvlak uitgangspunt moet zijn. Behoud van deze karakteristieke gebouwen heeft voor het CDA prioriteit.

Het CDA streeft naar behoud van de kerkgebouwen in de kernen van Escharen, Gassel, Grave en Velp.

8.-Meer stadspromotie en ‘vermarkting’ van het verleden

“History is hot” en Grave heeft veel in huis. De geschiedenis moet meer in beeld gebracht worden. Dat is niet alleen belangrijk voor de inwoners, het is zeker ook aantrekkelijk voor mensen die hier graag komen om te winkelen, een terrasje te pikken of om iets te eten. Beleving is het thema van deze tijd. Het Graafs museum past uitstekend in deze trend, en wie weet wel een nieuwe kans voor het Arsenaal.

Grave heeft het!

Het nieuwe shoppen, het biedt ondernemers in de binnenstad nieuwe kansen. Gemeente moet participeren in het centrummanagement als draaischijf tussen ambtelijke organisatie, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Het CDA is voor uitbreiding van het centrummanagement, om zo nieuwe kansen te benutten.

9.-Duurzaam omgaan met de ‘agrarische ruimte’

Het CDA is dé partij van de samenleving en kiest daarom voor duurzaamheid  en leefbaarheid. Ruimtelijk beleid vraagt zorgvuldige afstemming op de behoefte aan duurzame  ruimte voor wonen, werken en recreëren. De leefbaarheid in het landelijk gebied komt op sommige plekken onder druk te staan, terwijl juist de leefbaarheid, met dank aan de sterke sociale samenhang, in het landelijk gebied één van de sterke punten is. Volgens het CDA dienen naast de bestaande land- en tuinbouw andere economische dragers gezocht te worden.

Kiezen voor ontwikkeling van het landelijk gebied

Het CDA vindt het van groot belang dat de agrarische bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen en zich kunnen aanpassen aan de eisen van markt en maatschappij. In een gemeente, die rijk is aan natuur en landschap en die inzet op recreatie en ook zorg, is het toevoegen van een tweede tak voor een aantal bedrijven een mogelijkheid zoals zorgboerderij, kamperen bij de boer en agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Agrarische bedrijven zijn tegenwoordig “hightech bedrijven”; een goede digitale ontsluiting is daarbij onmisbaar. Het CDA vindt dat er in regioverband gewerkt moet worden aan oplossingen voor bedrijven die nu in het buitengebied onvoldoende digitale ontsluiting hebben.

Duurzaam en diervriendelijk

Om duurzame oplossingen efficiënt te kunnen toepassen kan vergroting van agrarische bedrijven en de komst van grotere stallen noodzakelijk zijn. Een kwalitatieve inpassing in het landschap van deze, diervriendelijke en duurzame, stallen is dan een vereiste.

Bij alle ontwikkelingen in het buiten gebied dient duurzaamheid het uitgangspunt te zijn!

10-Samen Sterk in het Buitengebied

Het CDA is dé partij van de samenleving en accepteert dus niet dat mensen onze natuur verrommelen. Het CDA vindt dat er moet worden opgetreden tegen schandalige overtredingen als het dumpen van afval, hetwildcrossen, stroperij en illegale lozingen in bodem en oppervlaktewater van en in het buitengebied.Het project  SSiB (Samen Sterk in het Buitengebied)is een pilotproject gericht op hetverbeteren van de kwaliteit van het buitengebied door het vergroten van de pakkans bijovertredingen. In het project wordt de samenwerking tussen de vele verantwoordelijke instanties voor de handhaving in het buitengebied versterkt, worden acties op elkaar afgestemd en wordt in het veld kennis en informatie gedeeld.

Het CDA wil geen rotzooi in onze natuurgebieden!

11.-Vluchtelingen

Het CDA is dé partij van de samenleving en wil dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet op straat worden gezet. Daarom pleiten wij voor een humaan rijksbeleid voor asielzoekers waarvoor het COA geen onderdak meer mag verlenen. Er moet een vervolg gegeven worden als asielzoekers zijn uitgeprocedeerd. Opvang bij particulieren en in kerken is geen houdbare en duurzame oplossing. Ook de gemeente moet in overleg met onze betrokken vrijwilligers gemeentelijk beleid ontwikkelen om de schrijnende gevallen te voorkomen.

Het CDA wil een menselijke oplossing voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

12.-Passend woningaanbod voor jong en oud

Het CDA is dé partij van de samenleving en wil dus dat mensen zolang mogelijk kúnnen wonen waar ze willen wonen. De demografische ontwikkeling van onze bevolking, dat wil zeggen de toekomstige bevolkingsopbouw, resulteert in vele kleinere kernen tot vergrijzing van de samenleving. Er moeten tijdig maatregelen genomen worden om voor een passend woningaanbod te zorgen in Escharen, Gassel, Grave en Velp. Het CDA zet in op maximale flexibiliteit bij het ontwikkelen van woon-en leefvormen.

Zolang mogelijk kunnen wonen waar mensen willen wonen

Starterswoningen, seniorenwoningen en levensloopbestendige woningen voor alle leeftijden, dat is wat Grave nodig heeft. Wij stimuleren de woningbouwcoöperaties tot verbetering van de woningen waarbij ook aandacht is voor vervangende woningbouw. Ook hier kiest het CDA voor kwaliteit! Die moet goed zijn en passen bij de verschillende levensfases van onze inwoners. Steeds meer ouderen wonen zelfstandig. Dat is een positieve ontwikkeling. Echter, het risico van langer zelfstandig wonen is vereenzaming. Het CDA vindt het daarom belangrijk dat deze groep ouderen onder de aandacht blijft.

Écht samenleven voorkomt eenzaamheid

Men moet de gelegenheid krijgen generatie- of familiewoningen aan te passen of te bouwen. Dit kunnen bijvoorbeeld ‘mantelzorgwoningen’ of coöperatieve woonvormen zijn waar ouderen of mensen met een beperking, door onder anderen of familieleden die zeer dichtbij wonen, kunnen worden verzorgd. Hierdoor kunnen generaties bij elkaar blijven wonen. Om een evenwichtige bevolkingsopbouw te bereiken is het noodzakelijk om alle jongeren die in onze gemeente willen blijven wonen, die gelegenheid ook te bieden.

Jongeren een (t)huis in onze eigen dorpen en stad bieden

Voor onze jongeren dienen starterswoningen, in de vorm van nieuwbouw maar ook in aanpassingen in het bestaande woningenaanbod, beschikbaar te komen zodat ook zij kunnen settelen, en actief deel kunnen nemen aan een dynamische samenleving. Dat kan ook door individuele en collectieve uitgifte van bouwkavels tegen aantrekkelijke voorwaarden. Voor de leefbaarheid in de toekomst is het behoud van jongeren in de kernen een uitgangspunt. Betaalbare en passende woningen voor jong en oud, daar blijft het CDA ook de komende jaren aandacht voor vragen.

Het CDA zet zich in voor een passend woning aanbod en verantwoorde uitbreidingsplannen.

13.-Veiligheid en infrastructuur.

Het CDA is dé partij van de samenleving: in Escharen, Gassel, Grave en Velp moet iedereen kunnen meedoen  en zich zo zelfstandig mogelijk kunnen verplaatsen. Veiligheid op de weg, maar ook sociale veiligheid krijgt daarbij speciale aandacht. Van belang is dat infrastructuur enopenbare ruimte in de kernen zo wordt ingericht dat ze voor iedereen goed bruikbaar is. Ook kinderen, ouderen en minder mobiele inwoners moeten goed over straat kunnen.

Openbaar vervoer in alle dorpen

Een veilige inrichting van wegen en loop en fietsroutes is belangrijk, zeker rondom onze maatschappelijke voorzieningen.Het openbaar vervoer in onze gemeente moet beschikbaar zijn voor alle kernen. Vervoer op maat krijgt onze steun.Infrastructuur is in deze tijd niet alleen beperkt tot wegen en straten in de openbare ruimte.

Glasvezel voor iedereen

Ook een goed voorzieningenniveau voor een veilige digitale snelweg is noodzakelijk. Wij zetten ons in voor de beschikbaarheid van glasvezelverbindingenvoor al onze inwoners en bedrijven. Het CDA vindt dat ook brandpreventie hoog op de agenda moet staan, want daarmee is de meeste winst in brandveiligheid te halen. Het brandveilig leven wordt met middelen als voorlichting, controles en  home safety checks bevorderd.  De brandweerorganisatie moet hiertoe actief de samenwerking aangaan met inwoners en partners als scholen, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen.

Het CDA gaat voor een omgeving waarin al onze inwoners veilig kunnen wonen, leren, werken en recreëren.

14.-Financiën: transparant en trefzeker

Het beeld van de politiek is vaak vertroebeld. Ook in de gemeente Grave. En dat terwijl we niets te verbergen hebben, al beweren boze tongen van wel. Het CDA kiest voor openheid en transparantie. Het algemeen belang noodzaakt soms echter ook tot het hebben van besloten overleg.  Goed beheer van gemeenschapsgeld is voor het CDA vanzelfsprekend.

Grave heeft niks te verbergen

Via de gemeentelijke website kan informatie transparant en toegankelijk worden aangeboden. De website van de gemeente dient zowel versimpeld (lees: gebruiksvriendelijk) als uitgebreid  te worden. Digitaal wordt verantwoording afgelegd van de besteding van gemeenschapsgeld (denk aan subsidies en declaraties).

Het CDA pleit voor toegankelijke informatie en transparante verantwoording van bestedingen.

Het CDA ondersteunt de krachtige samenleving met een programma dat sociaal, richtinggevend en innovatief is en waarbij de menselijke maat het uitgangspunt is.