CDA Grave< Naar CDA.nl

CDA Grave

Welkom op de website van CDA afdeling Grave.

CDA Grave ziet kansen!

De combinatie van multifunctioneel centrum met wonen en zorg biedt interactie tussen bewoners en Graafse gemeenschap! Op de foto staan van links naar rechts fractievoorzitter Ben Peters, raadslid Jochem Spoorendonk, wethouder Eric Daandels en voorzitter CDA Grave Geer Hubers.

Algemene Ledenvergadering CDA Grave

Op 5 november 2016 heeft het CDA Grave haar algemene ledenvergadering gehouden in Grave. Er is veel gesproken over de bestuurlijke samenwerking in het Land van Cuijk en de gevolgen voor onze inwoners. Verder heeft Ben Peters (fractievoorzitter) het politieke landschap geschetst in Grave. Tenslotte hebben de leden ingestemd met de landelijke verkiezingslijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Ben Peters :

"De fractie is op zoek naar een andere vorm van de openbare fractie vergadering. We willen meer feed-back van onze achterban. Een mogelijke vorm zou een CDA klankbord groep kunnen zijn waarin CDA’ers met specifieke kennis, op regelmatige basis met de fractie thema’s uit de dagelijkse politieke praktijk kunnen bespreken. Burgers of belangen groepen die over een onderwerp van de raadsagenda willen spreken zoeken wij op of maken een afspraak met de fractie. Zo denken wij meer inhoud te kunnen geven aan de relatie met onze achterban."

Campagneavond over veiligheid op school en in de wijken en dorpen in Brabant

Op 31 oktober 2016 heeft het CDA 's-Hertogenbosch samen met de Statenfractie CDA Noord-Brabant een avond georganiseerd over veiligheid in Brabant. Madeleine van Toorenburg, CDA kandidaat voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen, had onder meer een gesprek met het Graafsche CDA-raadslid, Jochem Spoorendonk, over veiligheid en hoe de overheden (gemeenten, politie, provincie enz) samenwerken om de krachten te bundelen.

Openbare fractie CDA Grave

Op donderdag 3 november van 20.00-21.30 in Velp is er weer een openbare fractie van het CDA ter voorbereiding op de raadsvergadering van 8 november. Zoals gebruikelijk is iedereen welkom!


Samenwerken Land van Cuijk

Het CDA Grave maakt zich sterk voor een krachtige regio en een krachtige samenwerking binnen het Land van Cuijk.

Al lange tijd wordt gesproken over de wijze waarop deze bestuurlijke- en ambtelijke samenwerking toekomstbestendig kan worden ingericht. Sinds 2014 zijn de ambtelijke organisaties van Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert samengevoegd tot één ambtelijke organisatie. Deze werkorganisatie heeft inmiddels de juiste werkkaders gesteld en de voorziene eerste effecten op het gebied van efficiëntie, kwaliteit en vermindering kwetsbaarheid van de lokale organisatie zijn voor ons zichtbaar.

De vraag die het CDA Grave nu bezighoudt is hoe verder? Op welke wijze kan recht worden gedaan aan de gezamenlijke ambitie de samenwerking naar een hoger niveau te tillen en toch op bestuurlijk- en vooral controlerend niveau (niveau gemeenteraad) op een adequate manier invloed te kunnen uitoefenen op de ambities van het Land van Cuijk.

Tijdens de recente bijeenkomst van de gemeenteraadsleden over samenwerking in het Land van Cuijk in Boxmeer op 23 maart j.l., heeft onze fractievoorzitter Ben Peters zich hard gemaakt voor zijn eerder gepresenteerde adviesraadmodel waarin de raadsleden van de gemeenten op een representatieve- en krachtige basis zijn vertegenwoordigd. Eerder heeft onze fractievoorzitter de gemeenteraad van Grave kunnen overtuigen van deze bestuurlijke oplossing om het onderlinge vertrouwen tussen de deelnemende gemeenten te verbeteren. Hierdoor kunnen de samenwerkingsprojecten uit de uitvoeringsagenda rekenen op meer draagvlak en samenhang rekenen als zij ter besluitvorming in de vijf gemeenteraden worden voorgelegd.

Het CDA heeft concrete innovatieve ideeën waarbinnen de identiteit van de gemeenten en de verbinding met de bewoners van de gemeenten geborgd is. In hoeverre deze vorm van bestuurlijke inrichting een daadwerkelijke oplossing kan zijn voor de toekomst, zal mogelijk blijken uit een eventueel in te zetten onderzoek naar de beste wijze van bestuurlijke samenwerking binnen onze mooie regio. Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met onze fractievoorzitter Ben Peters.

 

Wij zoeken U!

Als uw lokale CDA vertegenwoordiger in de gemeenteraad zijn wij er op gericht de juiste besluitvorming te krijgen over alle thema's die van belang zijn voor de Graafse gemeenschap. Besluiten die wij te allen tijde zullen benaderen vanuit het CDA gedachtegoed en waarbij wij rekening houden met de zogenaamde 'couleur locale' van onze mooie gemeente.

In onze besluitvorming weten wij ons gesteund door een actieve achterban, maar ook door onze provinciale-, waterschaps- en landelijke achterban. Onze contacten met zowel onze vertegenwoordigers in de Provinciale Staten, Waterschap Aa & Maas en onze regionale vertegenwoordiging in de Tweede Kamer (CDA kamerlid Eric Ronnes) zijn hecht. Dit is immers een groot voordeel van een landelijk georganiseerde partij. Op deze wijze kunnen wij op specifieke thema's gezamenlijk optrekken en onze gezamenlijke successen behalen!

Dit kunnen wij echter niet alleen. Wij zijn dan ook op zoek naar u! CDA medestanders die geïnteresseerd zijn in het politieke- en beleidsproces van de gemeente Grave en die via het CDA Grave graag ervaring willen opdoen of juist ervaring met ons willen delen om ons te helpen bij onze besluitvorming en/of activiteiten. 

Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u ons gerust mailen of bellen.

Aantal bezoekers: 50827